Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Risico's

Medische inhoudelijk

De dialyses vinden plaats onder de eindverantwoordelijkheid van een nefroloog van het ziekenhuis. Het juridisch kader van het werken met Hubs, buitenlocaties e.d. moet worden vastgesteld. De risico’s voor patiënten voor een behandeling in een Hub zijn gelijk aan een in-centrum behandeling voor stabiele patiënten of een thuisdialyse behandeling. Opgeleid personeel is direct aanwezig om een eerste calamiteit op te vangen, waarbij via telefonische (eventueel video) verbinding terug gevallen kan worden op gespecialiseerd verpleegkundig personeel uit het ziekenhuis. Patiënten worden periodiek gezien door de nefroloog. Bij calamiteiten gelden dezelfde procedures als in de thuissituatie: het consulteren van een huisarts, verpleeghuisarts, dan wel een noodoproep via het alarmnummer 112.

De verpleeghuisarts krijgt nascholing, wordt geïnformeerd over de medische activiteiten in de Hub en geïnstrueerd over hoe te handelen in bepaalde situaties.

Personeel

Door te kiezen voor het opleiden van verpleegkundige van de zorginstelling tot VDA, kan in de dagelijkse bedrijfsvoering dit personeel zowel ingezet worden in de Hub als bij andere meer reguliere werkzaamheden. Indien er geen dialyse uitgevoerd hoeft te worden is er geen personeel aanwezig. Een risico kan zijn dat er geen of onvoldoende personeel beschikbaar is. Dit risico wordt beperkt door de patiënten planning en de personele planning tijdig te organiseren. Zowel de zorginstelling als het ziekenhuis wijzen hiertoe een functionaris aan.  De opleiding tot VDA neemt een aantal maanden in beslag. Er kan een vertraging ontstaan indien niet tijdig opgeleid personeel beschikbaar is.

De logistiek en de medische en verpleegkundige backup van een Hub is op termijn alleen kostenefficiënt indien er een volume groei plaatsvindt van het aantal dialysebehandelingen. Daarnaast moet er een voldoende kritische massa zijn in het aantal Hubs, met een bezettingsgraad van 60 à 70% per plaats; een optimale bezetting is 90%.

Technisch

Bij een technische storing van de apparatuur en het niet tijdig beschikbaar hebben van vervangende apparatuur zal het ziekenhuis een alternatieve locatie voor een dialyse behandeling ter beschikking moeten stellen (andere Hub, ziekenhuis of in het ergste geval een ander ziekenhuis in de regio).

Indien gedurende een periode de apparatuur niet gebruikt wordt, kan het zijn dat bepaalde installaties eerst een kweekperiode/validatie moeten doorlopen voordat ze weer operationeel zijn. Dit is met name in de aanloopfase een aandachtspunt. Wanneer de periodieke controles consequent worden uitgevoerd, is ook dit geen risico meer. De apparatuur is dan voldoende gemonitord om snel weer in te zetten.

Financieel

De initiële investering om bestaande ruimte geschikt te maken voor het realiseren van een hub met 2 stations wordt geschat op circa € 100.000. Deze investering kan worden afgeschreven op 8 jaar waardoor de jaarkosten rond de €12.500,- zullen zijn. Een risico kan zijn dat er perioden zijn dat er geen (geschikte) inwoners of buurtbewoners zijn, waardoor de Hub tijdelijk niet gebruikt wordt. De rente/financieringskosten m.b.t. ruimtes en apparatuur loopt dan door. Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen contractvormen (huur ruimtes, apparatuur aanschaf versus prijs/behandeling, kosten van de opleiding etc.)

De apparatuur en disposables moeten hetzelfde zijn als die in het ziekenhuis en thuissituatie gebruikt worden. De afspraak met de toeleverancier zal vaak neerkomen op een vergoeding per behandeling. Dit heeft als voordeel dat indien geen behandeling plaatsvindt, er ook geen kosten gemaakt worden. Er zit wel een ondergrens in het aantal verrichtingen per machine 

Sluit de enquête